hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[927] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG II. VĂN TRÀO ĐỜI MINH (1368-1660)

  1. ĐỜI MINH

  Trong đời Minh, Trung Quốc hùng cường được hơn 70 năm (1368-1436) bình phục các dân tộc ở chung quanh, sửa sang việc học, rất trọng khoa cử 1 , đạo Nho và văn học nhờ đó lại thịnh.

  Từ năm 1436, hoạn quan chuyên quyền, các đảng phái mọc lên (mạnh nhất là đảng Đông Lâm), rợ Ngoã Thích xâm lấn, Mãn tộc quật khởi, tình hình trong nước mỗi ngày một suy. Sau vua Mãn là Phúc Lâm đánh thẳng vào Bắc Kinh, lên ngôi hoàng đế, gây dựng nên nhà Thanh.

  Nghĩa binh nổi lên ở miền Nam, hùng dũng chống cự với nhà Thanh; biết bao người tuẫn quốc, song kết quả chỉ là nêu cái gương ái quốc cho đời sau chứ không vãn cứu được thời cuộc. Một lần nữa, dân tộc Trung Hoa lại cúi đầu đeo cái ách của nước ngoài.

   

  2. VĂN TRÀO ĐỜI MINH

  a. Phong trào phục cổ:

  Văn đàn đời Minh bị trào lưu phục cổ chi phối trong non hai thế kỷ. Lẽ ấy cũng dễ hiểu: nhà Nguyên đàn áp cựu học bao nhiêu thì bây giờ nó lại phát lên mạnh bấy nhiêu.

  Song phong trào ấy không giống phong trào phục cổ ở đời Đường, Tống: văn nhân đời Minh chỉ mô phỏng cổ nhân mà thiếu tinh thần sáng tác.

  Hồi đầu, còn kha khá, những cây bút như Tống Liêm, Phương Hiếu Nhụ, Dương Cơ, Trương Vũ điều được vài điểm đặc sắc.

  Đến khi Lý Mộng DươngHà Cảnh Minh đề xướng “văn thì phải theo Tần, Hán, thơ thì phải theo Thịnh Đường”, phái phục cổ mỗi ngày mỗi suy. Người ta thấy xuất hiện nào là tiền thất tử 2 , rồi lại hậu thất tử 3 , tiền ngũ tử, hậu ngũ tử, tục ngũ tử 4 , mạt ngũ tử 5 , một loạt những tửtử nào như tử nấy, chỉ nô lệ cổ nhân, chẳng có sáng kiến gì.

  Một bọn thi nhân khác nỗi lên, phản khán Lý và Hà, tức bọn Đường Thuận ChiDương Thận Trung, chủ trương văn phải theo Tống (Âu Dương Tu và Tăng Củng), thơ phải theo Sơ Đường. Tưởng là gì? Cũng lại nô lệ cổ nhân nữa!

  Kế đó, Quy Hữu QuangMao Khôn cổ xuý “bát đại gia”: Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt, Âu Dương Tu, Vương An Thạch, Tăng Củng, quan niệm có khác những người trước mà tinh thần thì cũng vậy. Trên văn đàn toàn là tử khí!

  Trong đời Minh ta thấy xuất hiện lối văn bát cổ (tám vế) mỗi bài có tám đoạn (phá đề, thừa đề, khởi giảng, đề tỉ, trung tỉ, hậu tỉ, đại kết). Mới đầu văn bát cổ không dùng biền ngẫu.

  b. Phong trào lãng mạn:

  Đến giữa đời Minh, một phái lãng mạn xuất hiện, cầm đầu là Đường Dần, Chúc Doãn Minh và vợ chồng Dương Thận.

  Họ phóng túng, đắm đuối trong thi tửu đến thành cuồng và tận lực dùng lối văn tài tử để phụng sự cái Mỹ.

  Chắc họ chịu ảnh hưởng triết lý của Vương Thủ Nhân 王守人 (1472-1528). Ông này cũng có tên là Dương Minh 陽明, tự Bá An 柏安, rất anh tuấn, hào hùng, học rất rộng và chịu tìm tòi, suy nghĩ. Hồi 17 tuổi, ông cưới vợ; buổi chiều ngày rước dâu, ông tản bộ đi chơi, gặp một đạo sĩ, ngừng bước lại, bàn luận với đạo sĩ về phép dưỡng sinh rồi mà quên về nhà, làm cho hai họ hoảng hốt, sai người đi tìm.

  Có hồi ông ngồi dưới một bụi trúc bảy ngày liền để tìm hiểu lẽ “cách vật trí tri” của đạo Khổng.

  Đời ông chuyển biến 6 lần: lần đầu say mê về nghĩa hiệp, lần thứ nhì tập cưỡi ngựa, bắn cung, luyện đường quyền, đường kiếm, lần thứ ba chuyên tâm về từ chương, lần thứ tư chìm đắm trong thuyết thần tiên, lần thứ năm nghiên cứu đạo Phật và cuối cùng vùi đầu vào lý học.

  Thoạt tiên ông đọc sách Chư Tử, cố tìm chân lý mà không ra. Sau ông tự giác ngộ, phát huy được thuyết tâm tức là lý. Theo ông, vạn vật đều có đủ trong lòng ta và tâm với lẽ tự nhiên là một.

  Triết lý hoàn toàn duy tâm ấy lan tràn khắp trong nước vì hợp với thời đại.

  Sau ông, có Lý Chí 李贄, tự Trác Ngô 卓吾, chịu ảnh hưởng ông rất nhiều, chủ trương thuyết tự nhiên, cứ theo lòng mình, không chịu một sự bó buộc nào.

  Học thuyết của Vương và Lý có chỗ khả thủ: Vương phản đối lối học từ chương đương thời, khuyên người ta giữ lòng cho sáng suốt; còn Lý đề xướng nam nữ đồng học vì tài trí đàn bà không kém đàn ông 6 và chủ trương văn phải tự do, tự nhiên, hễ thấy gì thì chép lại như vậy (tuỳ kỳ sở kiến, bút chi ư thư); song văn nhân đương thời không biết tìm cái hay của hai nhà đó mà theo, chỉ mượn tư tưởng của họ để biện hộ cho những hành vi lãng mạn của mình. Sử chép có hàng chục triệu người theo Lý, như mê cuồng.

   

  TÓM LẠI

  Trong đời Minh có hai phong trào lớn: phục cổlãng mạn. Sự nô lệ cổ nhân của phái phục cổ tất nhiên không đem lại cho người Trung Quốc một tác phẩm nào có giá trị mà sự lãng mạn quá độ cũng chỉ sản xuất được những bài có giọng cuồng loạn thôi. Cuồng mà lại thiếu tài như văn nhân đời Minh thì làm sao có thành tích được?

  Chỉ về phương diện tuồngtiểu thuyết, văn đời Minh mới có nhiều xuất sắc.

  --------------------------------
  1Khoa cử lúc này đã suy tệ: triều đình chỉ dùng lối văn tám vế (bát cổ) – tức lối có 8 vế đối nhau, cốt phô diễn nghĩa lý trong Kinh, Truyện – để lựa người.
  2Bảy nhà văn có danh lớp trước.
  3Bảy nhà văn có danh lớp sau.
  4Tục là nối.
  5Mạt là cuối. Những văn nhân đó tài kém, nên chúng tôi miễn ghi tên lại.
  6Thời đó mà có tư tưởng ấy, kể cũng là táo bạo. Trần Độc Tú gần đây ở Trung Quốc và Cát Điền Tùng Âm đời Minh Trị bên Nhật Bản đều là học trò xa của Lý Chí; cả hai đều chủ trương như Lý.

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Vào Nơi Gió Cát

  Nguyễn Thị Hoàng

  1.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  2.Vũ Thần [16777215]
  3.Tinh Thần Biến [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646707]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502586]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639800]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471358]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340975]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600567]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689888]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2494047]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300518]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010567]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972335]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548931]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1470065]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445785]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204074]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150657]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078733]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062573]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028856]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026481]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959462]
  25.Quỷ Bảo [921737]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907601]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905332]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [877044]
  29.Hắc Nho [852183]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [843186]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840074]
  32.Hóa Huyết Thần Công [756045]
  33.Tru Tiên [747775]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745239]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661917]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622441]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592496]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569376]
  39.Hoàn Hảo [557787]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536798]
  41.Tầm Tần Ký [511994]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456289]
  43.Thiên Đường [452703]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450889]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439792]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [434027]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427447]
  48.Cậu Chó [417266]
  49.If You Are Here [411867]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408237]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm