hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[798] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG III. VĂN KÝ SỰ

  (Cuối đời Xuân Thu và trong đời Chiến Quốc)

  1. LỐI KÝ SỰ TRONG XUÂN THU

  Cùng với văn nghị luận, văn ký sự cũng rất phát đạt trong thời Chiến Quốc.

  Lời lẽ trong bộ Xuân Thu còn rất khô khan. Khổng Tử san bộ ấy ở cuối đời Xuân Thu chỉ ghi chép các đại cương, không có ý làm văn. Như chép chiến tranh giữa hai nước Lỗ và Tề, ông viết:

  春王正月,公敗齐於長勺。

  Xuân vương chính nguyệt, công bại Tề ư Trường Thược.

  Mùa xuân tháng giêng, vua (Lỗ) thắng Tề ở Trường Thược.

  Hàng chữ đó chỉ có thể coi là đại ý một đoạn sử mà sau, Tả Khâu Minh chép lại, phải dùng một trang giấy. Nhưng Khổng Tử cho bấy nhiêu là đủ, không thêm chi tiết, bình luận gì nữa. Ông có mục đích chính danh, định phận, ngụ ý bao biếm hơn là viết ký sự.

   

  2. LỐI KÝ SỰ TRONG QUỐC NGỮ, TẢ TRUYỆN, CHIẾN QUỐC SÁCH

  Đọc đến bộ Quốc Ngữ 國語 và Tả Truyện 左傳 của Tả Khâu Minh 左丘明 (ở thế kỷ thứ 5 tr.C.N. tương truyền ông mù mà làm chức thái sử ở Lỗ, đồng thời với Khổng Tử) ta thấy sự tiến bộ rất rõ rệt.

  Hai bộ ấy đều chép lịch sử trong đời Xuân Thu, dùng những tài liệu của Khổng Tử mà phô diễn, phê bình cho thêm rõ ràng hứng thú. Tả Truyện chép theo biên niên; Quốc Ngữ chép việc theo từng nước, miêu tả có phần kém Tả Truyện.

  Dưới đây chúng tôi xin trích một đoạn trong Tả Truyện làm thí dụ.

  介之推不食禄

  晉侯賞從亡者。介之推不言祿,祿亦弗及。推曰:獻公之子九人,唯君在焉[…]天未絕晉;必將有主。主晉祀者,非君而誰?天實置之,而二三子以為己力,不亦誣乎?竊人之財,猶謂之盜,況貪天之功以為己力乎?下義其罪,上賞其奸;上下相蒙,難與處矣。

  其母曰:盍亦求之,以死誰懟?

  對曰:尤而效之,罪又甚焉。且出怨言,不食其食。

  其母曰:亦使知之,若何?

  對曰:言,身之文也。身將隱,焉用文之?是求顯也。

  其母曰:能如是乎?與汝偕隱。

  遂隱而死。

  晉侯求之不獲,以綿上為之田,曰:以志吾過,且旌善人。

  GIỚI CHI THÔI BẤT THỰC LỘC

  Tấn hầu thưởng tòng vong giả. Giới Chi Thôi bất ngôn lộc, lộc diệc phất cập. Thôi viết:

  “Hiến công chi tử cửu nhân, duy quân tại yên […] Thiên vị tuyệt Tấn; tất tương hữu chủ. Chủ Tấn tự giả, phi quân nhi thùy? Thiên thực trí chi, nhi nhị tam tử dĩ vi kỷ lực, bất diệc vu hồ? Thiết nhân chi tài, do vị chi đạo, huống tham thiên chi công dĩ, vi kỷ lực hồ? Hạ nghĩa kỳ tội, thượng thưởng kỳ gian; thượng hạ tương mông, nan dữ xử hĩ?”

  Kỳ mẫu viết:

  - Hạp diệc cầu chi, dĩ tử thùy đỗi?

  Đối viết:

  - Vưu nhi hiệu chi, tội hựu thậm yên. Thả xuất oán ngôn, bất thực kỳ thực.

  Kỳ mẫu viết:

  - Diệc sử tri chi, nhược hà?

  Đối viết:

  - Ngôn, thân chi văn dã. Thân tương ẩn, yên dụng văn chi? Thị cầu hiển dã.

  Kỳ mẫu viết:

  - Năng như thị hồ? Dữ nhữ giai ẩn.

  Toại ẩn nhi tử.

  Tấn hầu cầu chi bất hoạch, dĩ Miên Thượng vi chi điền, viết: Dĩ chí ngô quá, thả tinh thiện nhân.

  GIỚI CHI THÔI 1 KHÔNG NHẬN LỘC

  Vua Tấn thưởng những người tòng vong mà quên Giới Chi Thôi. Thôi không nhắc vua, nên không được tước lộc. Thôi nói:

  - Vua Hiến Công có 9 người con, nay chỉ còn một mình nhà vua… Trời chưa muốn tuyệt nhà Tấn, tất cho người làm chủ.

  Ngoài Văn Công ra, còn ai đáng coi việc tế tự nước Tấn? Vậy trời sắp đặt như thế mà 2-3 ông kia (chỉ những người tòng vong mà được thưởng tước lộc) lấy làm sức mình, chẳng phải là tự dối mình ư? Lấy trộm tiền của người, còn gọi là kẻ trộm, huống tham công của trời mà tự làm công của mình ư? Tham công trời là tội mà bề dưới (cũng chỉ những người tòng vong đó) cho là việc nghĩa, còn bề trên thì thưởng lòng gian ấy; thế là trên dưới che đậy lẫn nhau, khó ở với nhau lâu được.

  Mẹ Giới Tử Thôi nói:

  - Con thử xin lộc đi; không xin rồi con có chết, ai vì con mà trách nhà vua?

  Thôi đáp:

  - Đã chê bọn bề tôi kia mà lại bắt chước họ thì tội còn nặng hơn. Vả lại mình đã có lời oán vua thì không nên nhận lộc nữa.

  Bà mẹ nói:

  - Cũng cứ cho vua hay đi, nên không?

  Thôi đáp:

  - Lời nói là văn của con người. Thôi đã sắp đi ẩn mà còn dùng lời nói tô điểm con người làm chi? Như thế là cầu vinh hiển đó.

  Bà mẹ nói:

  - Con được thiệt như vậy sao? Thôi mẹ con ta cùng ẩn.

  Rồi 2 người cùng đi ẩn và cùng chết.

  Vua Tấn cho tìm không được, lấy đất Miên Thượng làm ruộng cúng tế Giới Chi Thôi và nói: “Như vậy để ghi lỗi của ta và nêu gương một người hiền”.

  Một bộ sử nữa cũng có giá trị là bộ Chiến Quốc Sách 戰國筞 ghi những việc rất quan trọng trong đời Chiến Quốc, văn thể hào phóng, nội dung mới mẻ, có những đoạn mô tả hành vi dũng cảm của anh hùng hoặc chép những lời khuyên răn thâm thuý. Bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên sau này mượn rất nhiều tài liệu trong đó, như cả đoạn tả Kinh Kha.

   

  TÓM TẮT

  • Từ cách ghi tài liệu bằng ít chữ, ít hàng trên mu rùa, mãnh xương, đồ đồng, tới lối chép biên niên, giản lược trong Xuân Thu.
  • Rồi từ lối biên niên ấy mà tới lối chép việc có chi tiết, tình tứ như trong Quốc Ngữ, Tả Truyện, Chiến Quốc Sách.

  Phải đợi đến đời Hán (coi ở sau) nhờ Tư Mã Thiên, lối văn ký sự mới thành ra có hệ thống đàng hoàng.

  --------------------------------
  1Có chỗ viết là Giới Tử Thôi. Thôi là người nhà Tấn đời Xuân Thu, trốn theo Thái tử Trùng Nhĩ. Có hồi 2 thầy trò đói, không có chi để ăn, Thôi cắt thịt bắp vế nấu cho Trùng Nhĩ ăn. Sau Trùng Nhĩ về nước làm vua – tức vua Tấn Văn Công – quên công của Thôi. Thôi cõng mẹ vào ẩn ở núi Miên Thượng. Có người thấy vậy nhắc Văn Công. Văn Công ân hận, vời Thôi ra. Thôi không ra, Văn Công bảo đốt núi, doạ Thôi. Thôi cũng ở lì trong núi chịu chết thiêu. Lúc đó là ngày mùng 3 tháng 3. Sau này, tới ngày đó, vua truyền cấm lửa, phải ăn nguội để nhớ tới Giới Tử Thôi và do đó có tết hàn thực, truyền qua nước ta, gần đây vẫn còn.

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Ngày Mới

  Thạch Lam

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646383]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502206]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639436]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471019]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340386]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600274]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689473]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490790]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300095]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010176]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972321]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469893]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445481]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150518]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078425]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062490]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028648]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026281]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959338]
  25.Quỷ Bảo [921590]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907464]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876861]
  29.Hắc Nho [852026]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842902]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839986]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755920]
  33.Tru Tiên [747711]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744904]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622350]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569275]
  39.Hoàn Hảo [557732]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536741]
  41.Tầm Tần Ký [511894]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455931]
  43.Thiên Đường [452663]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450743]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439763]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433959]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
  48.Cậu Chó [417105]
  49.If You Are Here [411807]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408042]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm