hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[873] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG VI. THƠ THỊNH ĐƯỜNG (tiếp) – PHÁI BIÊN TÁI

  1. PHÁI BIÊN TÁI

  Thi nhân trong phái này tả chiến trường ở biên cương, hoặc bảo cát, hoặc mưa tuyết, hoặc cửa ải trên ngọn cheo leo, hoặc tiếng ngựa trong đám quân say máu; toàn là những cảnh bi hùng làm cho người đọc thấy hăng hái, sôi nổi một lòng vì nước.

  Phong trào ấy được khởi xướng từ thời Nam, Bắc Triều và Sơ Đường, song tới Thịnh Đường, sau khi An Lộc Sơn nổi loạn, các rợ phương Bắc thay phiên nhau quấy nhiễu biên cương, nó mới phát triển mạnh mẽ: các thi nhân có tâm huyết thấy sự ngâm hoa vịnh nguyệt không hợp thời và họ chủ trương dùng ngọn bút hào hùng để báo quốc là một, quét sạch phong khí uỷ mị là hai. Thơ của họ đều là những tráng ca lời lẽ khảng khái mà tình cảm nồng nàn. Thi nhân nước ta lúc này sao không bắt chước họ mà khơi một nguồn sống mới cho văn học thêm một phần sinh khí.

  Trong phái biên tái ta nên kể: Cao Thích, Vương Xương Linh, Sầm Tham.

   

  2. CAO THÍCH 高適

  Ông tự là Đạt Phu 達夫, hồi nhỏ nghèo, lớn tuổi mới học làm thơ, chỉ trong vài năm mà được Minh Hoàng biết tài, giao cho chức Hình bộ thị lang. Ông để lại nhiều bài ca rất hùng hồn.

  燕歌行並序

  漢家煙塵在東北,

  漢將辭家破殘賊。

  男兒本自重橫行,

  天子非常賜顏色。

  摐金伐鼓下榆關,

  旌旆逶迤碣石間。

  校尉羽書飛瀚海,

  單于獵火照狼山。

  山川蕭條極邊土,

  胡騎憑陵雜風雨。

  戰士軍前半死生,

  美人帳下猶歌舞。

  大漠窮秋塞草衰,

  孤城落日鬥兵稀。

  身當恩遇常輕敵,

  力盡關山未解圍。

  鐵衣遠戍辛勤久,

  玉筋應啼別離後。

  少婦城南欲斷腸,

  征人薊北空回首。

  邊風颻颻那可度,

  絕域蒼茫更何有?

  殺氣三時作陣雲,

  寒聲一夜傳刁斗。

  且看白刃血紛紛,

  死節從來豈顧勳。

  君不見沙場争戰苦,

  至今猶憶李將軍。

  Yên ca hành

  Hán gia yên trần tại đông bắc,

  Hán tướng từ gia phá tàn tặc.

  Nam nhi bản tự trọng hoành hành,

  Thiên tử phi thường tứ nhan sắc.

  Tung kim phạt cổ hạ Du quan,

  Tinh kỳ uy di Kệ thạch gian.

  Hiệu úy vũ thư phi Hãn hải,

  Thiền vu liệp hỏa chiếu Lang San.

  San xuyên tiêu điều cực biên thổ,

  Hồ kỵ bằng lăng tạp phong vũ.

  Chiến sĩ quân tiền bán tử sinh,

  Mỹ nhân trướng hạ do ca vũ.

  Đại mạc cùng thu tái thảo suy,

  Cô thành lạc nhật đấu binh hy.

  Thân đương ân ngộ thường khinh địch,

  Lực tận quan san vị giải vi.

  Thiết y viễn thú tân cần cửu,

  Ngọc trợ ưng đề biệt ly hậu.

  Thiếu phụ Thành nam dục đoạn trường,

  Chinh nhân Kế Bắc không hồi thủ.

  Biên phong phiêu phiêu na khả độ,

  Tuyệt vực thương mang cánh hà hữu?

  Sát khí tam thời tác trận vân,

  Hàn thanh nhất dạ truyền điêu đẩu.

  Thả khan bạch nhận huyết phân phân,

  Tử tiết tòng lai khởi cố huân.

  Quân bất kiến sa trường tranh chiến khổ,

  Chí kim do ức Lý tướng quân.

  Hành khúc nước Yên

  Hán triều khởi bụi miền đông bắc,

  Hán tướng giã nhà đi phá giặc.

  Con trai vốn trọng sự tung hoành,

  Thiên tử mấy khi tỏ hoan sắc 1 .

  Đánh chiêng đập trống xuống Du quan 2 ,

  Phất phới tinh kỳ Kệ thạch gian 3 .

  Hiệu uý hịch lông bay Hãn Hải 4 ,

  Lửa đêm săn bắn chiếu Lang San.

  Sông núi tiêu điều trên cửa ải,

  Ngựa Hồ giày xéo cơn mưa gió.

  Chiến binh nửa chết ở tiền quân,

  Mỹ nhân dưới trướng còn ca vũ,

  Sa mạc cuối thu sắc cỏ rầu,

  Ngày tối cô thành ít đánh nhau.

  Mình mang ơn hậu thường khinh giặc,

  Sức hết, quan san chửa mở vây.

  Áo sắt canh phòng khó nhọc lâu,

  Buồn than giọt lệ tủi sa mau.

  Thiếu phụ Thành nam như cắt ruột,

  Chiến binh Kế bắc uổng quay đầu.

  Gió ải ầm ầm bước chẳng mau,

  Mịt mù xa lạ thấy gì đâu?

  Ba ngày sát khí thành mây trận,

  Tiếng lạnh một đêm truyền đẩu điêu 5 .

  Tử tiết không vì lợi với huân 6 ,

  Buồn coi gươm trắng máu dơ lần.

  Bác không thấy chiến trường bao nỗi khổ,

  Đến nay còn nhớ Lý tướng quân.

  (Vô danh dịch)

  Khi tiễn bạn, ông cũng có lời khảng khái:

  別董大

  十裏黃雲白日曛,

  北風吹雁雪紛紛。

  莫愁前路無知己,

  天下誰人不識君!

  Biệt Đổng Đại

  Thập lý hoàng vân bạch nhật huân,

  Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân.

  Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,

  Thiên hạ hà nhân bất thức quân!

  Tiễn biệt Đổng Đại

  Mười dặm mây vàng bóng xế chênh,

  Nhạn theo gió bắc, tuyết bay quanh.

  Chớ buồn đi tới không tri kỷ,

  Thiên hạ ai mà chẳng biết anh?

   

  3. VƯƠNG XƯƠNG LINH 王昌齡

  Ông tự là Thiếu Bá 少伯, đậu tiến sĩ, làm quan, sau gặp thời loạn, bị giết; rất sở trường về lối tứ tuyệt.

  Những bài ca ngắn của ông tả cảnh biên cương đều bi tráng, cực hay, ít ai làm nổi:

  從軍行

  琵琶起舞換新聲,

  總是關山舊別情。

  撩亂邊愁彈不盡,

  高高秋月照長城。

  Tống quân hành

  Tì bà khởi vũ hoán tân thanh,

  Tổng thị quan san cựu biệt tình.

  Liêu loạn biên sầu đàn bất tận,

  Cao cao thu nguyệt chiếu Trường thành.

  Tống quân hành

  Ôm đàn dậy múa hát tân thanh,

  Đều giọng quan san ly biệt tình.

  Bức rức mối sầu đờn chẳng hết,

  Bóng trăng cao ngất rọi Trường thành.

  (Vô danh dịch)

  塞下曲

  飲馬渡秋水,

  水寒風似刀。

  平沙日未沒,

  黯黯見臨洮。

  昔日長城戰,

  咸言意氣高。

  黃塵足今古,

  白骨亂蓬蒿。

  Tái hạ khúc

  Ẩm mã độ thu thủy,

  Thủy hàn phong tự đao.

  Bình sa nhật vị một,

  Ám ám kiến Lâm Thao.

  Tích nhật Trường thành chiến,

  Hàm ngôn ý khí cao,

  Hoàng trần túc kim cổ

  Bạch cốt loạn bồng cao.

  Khúc hát ở biên tái

  Ngựa uống nước sông thu 7 ,

  Nước lạnh gió như dao.

  Cát phẳng trời chưa tối,

  Lờ mờ lấy Lâm Thao 8 .

  Tràng thành khi trước đánh,

  Đều khoe ý khí cao.

  Bụi vàng thành kim cổ 9 ,

  Xương trắng líp bồng cao.

  (Vô danh dịch)

  閨怨

  閨中少婦不知愁,

  春日凝妝上翠樓。

  忽見陌頭楊柳色,

  悔教夫婿覓封侯。

  Khuê oán 10

  Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,

  Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu.

  Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,

  Hối giao phu tế mịch phong hầu.

  Lời oán của người khuê các 11

  Thiếu phụ phòng khuê chẳng biết sầu,

  Ngày xuân trang điểm bước lên lầu.

  Đầu đường chợt thấy màu tơ liễu,

  Ân hận khuyên chồng kiếm ấn hầu.

  (Vô danh dịch)

  Thơ tứ tuyệt của ông thường có giọng thanh tân, diễm lệ như bài Thái liên khúc:

  採蓮曲

  荷葉羅裙一色裁,

  芙蓉向臉兩邊開。

  亂入池中看不見,

  聞歌始覺有人來。

  Thái liên khúc

  Hà diệp la quần nhất sắc tài,

  Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai.

  Loạn nhập trì trung khan bất kiến,

  Văn ca thuỷ giác hữu nhân lai.

  Bài ca hái sen

  Lá sen quần lụa một màu,

  Mặt tươi hoa thắm như nhau mặn nồng.

  Dưới ao trà trộn không trông,

  Nghe ca mới biết là trong có người.

  (Trần Trọng Kim dịch)

  Lòng trong sạch, lãnh đạm với danh lợi của ông hiện rõ trong hai câu dưới đây (bài Tiễn Tân Tiệm ở lầu Phù Dung):

  洛陽親友如相問,

  一片冰心在玉壺。

  Lạc Dương thân hữu như tương vấn,

  Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ.

  Bạn thiết kinh đô như hỏi tới,

  Biết trong lọ ngọc, nhạt như không.

   

  4. SẦM THAM 岑參 (715-770)

  Ông thật đa tài, nhiều sáng kiến, đặt ra những lối gieo vần mới như trong bài Tẩu mã xuyên hành, câu nào cũng có vần, hai câu đầu một vần, rồi cứ ba câu lại đổi vần. Ông thường tả những cảnh rất lạ chưa ai tả, như cảnh tuyết ở Tây Vực, cảnh đại sa mạc, đại nhiệt hải; nhân vật của ông là những tướng quân, rợ Hồ, ngựa chiến… Lời thơ vừa hùng tráng vừa diễm lệ.

  走馬川行

  君不見走馬川行雪海邊,

  平沙莽莽黃入天?

  輪臺九月風夜吼。

  一川碎石大如斗,

  隨風滿地石亂走。

  匈奴草黃馬正肥,

  金山西見煙塵飛。

  漢家大將西出師,

  將軍金甲夜不脫。

  半夜軍行戈相撥,

  風頭如刀面如割。

  馬毛帶雪汗氣蒸,

  五花連錢旋作冰。

  幕中草檄硯水凝,

  虜騎聞之應膽懾。

  料知短兵不敢接,

  軍師西門佇獻捷。

  Tẩu Mã Xuyên hành

  Quân bất kiến Tẩu Mã Xuyên hành Tuyết Hải biên,

  Bình sa mang mang hoàng nhập thiên?

  Luân Đài cửu nguyệt phong dạ hống.

  Nhất xuyên toái thạch đại như đẩu,

  Tuỳ phong mãn địa thạch loạn tẩu.

  Hung nô thảo hoàng mã chinh phì,

  Kim sơn tây kiến yên trần phi.

  Hán gia đại tướng tây xuất sư,

  Tướng quân kim giáp dạ bất thoát.

  Bán dạ quân hành qua tương bát,

  Phong đầu như đao, diện như cát.

  Mã mao đái tuyết, hãn khí chưng,

  Ngũ hoa liên tiền toàn tác băng.

  Mộ trung thảo hịch nghiễn thuỷ ngưng,

  Lỗ kị văn chi ưng đởm nhiếp.

  Liệu tri đoản binh bất cảm tiếp,

  Quân sư tây môn chữ hiến tiệp.

  Bài hành “Ngựa chạy trên sông

  Người chẳng thấy chạy ngựa đi trên biển tuyết kia,

  Cát nằm lớp lớp trời vàng khè?

  Luân đài tháng chín trời gió rống.

  Đá vụn trên không lớn bằng đấu,

  Gió đưa đầy đất, đá chạy ẩu.

  Hung nô cỏ vàng, ngựa mập lù,

  Kim sơn phía tây khói bụi mù.

  Hán gia đại tướng đi dẹp giặc,

  Áo giáp đêm khuya mình vẫn mặc.

  Tiếng xe, tiếng qua 12 đêm cọ sát,

  Gió thổi như dao, mặt như cắt,

  Lông ngựa đóng tuyết, mồ hôi đặc.

  Ngũ hoa, liên tiền 13 băng đóng chặt,

  Viết hịch trong màn, nước mực đọng.

  Quân địch xa nghe đành sợ khiếp.

  Gươm đao đồ ngắn không dám tiếp,

  Đồn binh cửa tây chờ báo tiệp 14 .

  (Vô danh dịch)

  Cảnh chiến trường mùa đông ở Stalingrad khác gì thế? Thơ hùng hồn thì như vậy, còn thơ tình cảm cũng đặc sắc nhờ cảm xúc chân thành của tác giả:

  逢入京使

  故園東望路漫漫,

  雙袖龍鐘淚不乾。

  馬上相逢無紙筆,

  憑君傳語報平安。

  Phùng nhập kinh sứ

  Cố viên đông vọng lộ man man,

  Song tự long chung lệ bất can.

  Mã thượng tương phùng vô chỉ bút,

  Bằng quân truyền ngữ báo bình an.

  Gặp người đi sứ về kinh

  Đường về vườn cũ mịt mù xa,

  Tay áo xuề xoà 15 nước mắt sa.

  Trên ngựa gặp nhau không giấy bút,

  Bình an hai tiếng gởi về nhà.

  (Vô danh dịch)

   

  5. CÁC THI SĨ KHÁC

  Ngoài ba thi sĩ đó ra, ta cũng nên kể thêm Vương Chi Hoán, Vương Hàn và Lý Bạch.

  Vương Chi Hoán 王之渙 được người đương thời tặng tên “thi thiên tử” 16 , nổi danh về bài Lương Châu từ.

  涼州詞

  黃河遠上白雲間,

  一片孤城萬仞山。

  羌笛何須怨楊柳,

  春風不度玉門關。

  Lương Châu từ

  Hoàng hà viễn thượng bạch vân gian,

  Nhất phiến cô thành vạn nhận san.

  Khương địch hà tu oán dương liễu,

  Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.

  Bài hát Lương Châu

  Hoàng hà treo ngọn giữa mây xanh,

  Vạn bậc non cao một mảnh thành.

  Sáo rợ buồn chi lời chiết liễu?

  Gió xuân chẳng vượt Ngọc môn quan 17 .

  Vương Hàn 王翰 cũng có một bài Lương Châu từ không hùng hồn bằng mà diễm lệ, lãng mạn hơn bài trên:

  涼州詞

  葡萄美酒夜光杯,

  欲飲琵琶馬上催。

  醉卧沙場君莫笑,

  古來征戰幾人回?

  Lương Châu từ

  Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,

  Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.

  Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,

  Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?

  Bài hát Lương Châu

  Rượu bồ 18 rót chén dạ quang,

  Trên yên, sắp uống, nghe vang đờn tì 19 .

  Say nằm bãi cát, cười chi?

  Xưa nay chiến địa, sống về những ai?

  Lý Bạch cũng có nhiều bài thơ biên tái rất hùng tráng như bài Thục đạo nan đã dẫn ở trên và bài Hành lộ nan mà chúng tôi trích ra bốn câu dưới đây:

  停杯投箸不能食,

  拔劍四顧心茫然。

  欲渡黃河冰塞川,

  將登太行雪暗天。

  Đình bôi đầu trợ bất năng thực,

  Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên.

  Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên,

  Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên.

  Ngừng chén, ném đủa, không ăn được,

  Rút kiếm nhìn quanh, lòng bời bời.

  Muốn qua Hoàng Hà, băng lấp sông,

  Sắp lên Thái Hành tuyết ngập trời”.

   

  TÓM TẮT

  1. Phái biên tái dùng lời hùng hồn tả cảnh hùng vĩ nơi biên cương hoặc lòng gan dạ của tướng sĩ báo quốc, và trừ phong trào uỷ mị đương thời.

  2. Nổi danh là:

  - Cao Thích, giọng khảng khái nhất.

  - Vương Xương Linh sở trường về tứ tuyệt lời hoặc bi tráng, hoặc thanh tân, tình tứ.

  - Vương Chi HoánVương Hàn.

  Hầu hết thơ của họ đều là bài ca.

  --------------------------------
  1Nghĩa là vui vẻ với tướng sĩ.
  2Tên của ải.
  3Tên núi.
  4Tên bể.
  5Một thứ kim khí, gõ vào để canh phong.
  6Huân là công lao.
  7Chính nghĩa là dắt ngựa cho nó uống nước.
  8Tên đất ở Cam Túc.
  9Nghĩa là vùi hết chuyện xưa nay.
  10Có bản Đường Thi chép rằng bài này của vô danh.
  11Bài này Tản Đà đã dịch ra thể lục bát, rất hay:
  Trẻ trung nàng biết đâu sầu,
  Ngày xuân trang điểm, lên lầu ngắm gương.
  Nhác trông vẻ liễu bên đường,

  "Phong hầu" nghĩ dại, xui chàng kiếm chi!
  12Một thứ binh khí.
  13Ngũ hoa và liên tiền đều là tên ngựa.
  14Báo tin thắng trận.
  15Hai chữ long chung chỉ tên một loại trúc. Ý nói người già, tay áo như cành, lá trúc, xuề xoà, lật bật.
  16Coi ở sau.
  17Ý nói: nhớ thì nhớ, không bao giờ về được, cũng như gió xuân không bao giờ tới Ngọc môn quan được (trên bãi sa mạc).
  18Rượu bồ đào là rượu nho, chỉ Tây Vực mới có.
  19Tiếng đàn tì bà.

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Giặc Ôkê

  Duyên Anh

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646494]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502402]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639511]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4471154]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340448]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600350]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689602]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2491458]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300142]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010272]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972325]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548828]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469932]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445578]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204040]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150542]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078548]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062534]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028695]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026322]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959393]
  25.Quỷ Bảo [921649]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907491]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905256]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876883]
  29.Hắc Nho [852072]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842991]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [840009]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755940]
  33.Tru Tiên [747724]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [745012]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661872]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622361]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592474]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569309]
  39.Hoàn Hảo [557741]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536754]
  41.Tầm Tần Ký [511901]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [456103]
  43.Thiên Đường [452675]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450776]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439773]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433980]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427327]
  48.Cậu Chó [417118]
  49.If You Are Here [411818]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408134]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm