hello guest!
Member ID:  
Password:
   
Remember me
ebooks - truyên việt nam
Nguyễn Hiến Lê » Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc[786] 
 
Rating: 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 •   7.0/7 - 1 vote
  view comments COMMENTS   print ebook PRINT  
   
   

  Nguyễn Hiến Lê

  Đại Cương Văn Học Sử Trung Quốc  MỤC LỤC 


  PHẦN THỨ NHẤT. VĂN HỌC TRƯỚC ĐỜI TẦN
    I. Khởi Nguyên
    II. Văn Nghị Luận Của Các Triết Gia
    III. Văn Ký Sự
    IV. Kinh Thi
    V. Sở Từ

  PHẦN THỨ HAI. TỪ ĐỜI TẦN ĐẾN ĐỜI TUỲ
    I. Văn Trào Hai Đời Tần, Hán
    II. Văn Xuôi Đời Tần, Hán
    III. Phú, Nhạc Phủ Và Thơ Đời Hán
    IV. Thời Kiến An (196-220)
    V. Văn Trào Các Đời Nguỵ, Tấn, Nam Bắc Triều Và Tuỳ (221-621)
    VI. Văn Xuôi Từ Nguỵ Tới Tuỳ
    VII. Từ, Phú Và Thơ

  PHẦN THỨ BA. VĂN HỌC ĐỜI ĐƯỜNG
    I. Văn Trào Đời Đường (618-907)
    II. Văn Xuôi Đời Đường
    III. Thơ Đời Sơ Đường
    IV. Thơ Đời Thịnh Đường - Lý Bạch
    V. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Xã Hội
    VI. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Biên Tái
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Tự Nhiên
    VII. Thơ Thịnh Đường (Tiếp) - Phái Quái Đản
    IX. Vài Thi Hào Khác Thời Thịnh Đường
    X. Vãn Đường
    XI. Nhạc Phủ Và Từ Đời Đường

  PHẦN THỨ TƯ. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGŨ ĐẠI VÀ TỐNG
    I. Văn Trào Đời Ngũ Đại (907-960)
    II. Văn Trào Đời Tống (960-1279)
    III. Văn Xuôi Đời Tống
    IV. Thơ Đời Tống
    V. Từ Đời Tống

  PHẦN THỨ NĂM. VĂN HỌC CÁC ĐỜI NGUYÊN, MINH, THANH
    I. Văn Học Đời Nguyên (1234-1368) 1
    II. Văn Trào Đời Minh (1368-1660)
    III. Cổ Văn Và Thơ Đời Minh
    IV. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Minh
    V. Văn Trào Đời Thanh (1616-1911)
    VI. Văn Học Chính Thống Đời Thanh
    VII. Tuồng Và Tiểu Thuyết Đời Thanh

  PHẦN THỨ SÁU. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI
    I. Hai Cuộc Cách Mạng Trong Văn
    Ii. Tác Giả Hiện Đại

  TỔNG KẾT
    

   

  CHƯƠNG V. VĂN TRÀO CÁC ĐỜI NGUỴ, TẤN, NAM BẮC TRIỀU VÀ TUỲ (221-621)

  1. TIẾP TỤC MỘT THỜI LOẠN LY

  Họ Tào phế vua Hán, lập nên nhà Nguỵ, sau bị Tư Mã Chiêu phế. Chiêu diệt được Thục (con cháu Lưu Bị) và Ngô, thống nhất Trung Quốc, dựng nên nhà Tấn.

  Nhân trong nước có loạn Bát vương (8 thân vương tranh giành lẫn nhau), Ngũ Hồ (5 rợ Hồ) ở phương Bắc đem quân vào chiếm hết lưu vực sông Hoàng Hà, nhà Tấn phải dời đô xuống phía Nam (Đông Tấn) rồi bị Tống cướp ngôi.

  Từ đó Trung Quốc chia làm 2 khu vực: Bắc và Nam.

  Kế tiếp nhau làm vua ở phương Nam là Tống, Tề, Lương, Trần; nối nhau nắm quyền ở phương Bắc có Hậu Nguỵ, Bắc TềBắc Chu. Phương Nam do người Trung Quốc cai trị, phương Bắc chịu sự đô hộ của các rợ. Những rợ này thán phục văn minh Trung Hoa, dùng quan lại Trung Hoa, lần lần đồng hoá với dân bị trị, từ y phục tới văn tự đều theo người Hán, sau cùng mất hẳn tinh thần thượng võ cố hữu của họ. Thời đó trong sử gọi là Nam Bắc triều, cũng gọi là Lục Triều (Đông Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần).

  Nam triều binh lực suy nhược, thường bị Bắc triều áp bức, mất dần đất đai, chỉ giữ một phần nhỏ ở miền Giang Nam, Lĩnh Nam. Một tướng quốc của Chu ép vua Chu nhường ngôi cho mình, lập nên nhà Tuỳ (581-621), thống nhất được phương Nam, dùng ngoại giao và võ bị thu phục hết các rợ ở phương Bắc. Sau Lý Uyên ép vua Tuỳ nhường ngôi cho mình, dựng nên nhà Đường. Trung Quốc tới đó hết cảnh loạn ly, lại bắt đầu được hưởng cảnh thái bình.

  Tóm lại, trong 4 thế kỷ (221-621), lịch sử Trung Hoa có những đặc điểm sau này:

  • Không họ nào giữ ngôi được lâu như nhà Hán.
  • Không có cảnh bình trị như nhà Hán.
  • 5 rợ chiếm nước, họ vốn có tinh thần thượng võ, sau chịu ảnh hưởng của người phương Nam và uỷ mị lần lần.

  Ta cũng nên kể thêm một việc quan trọng nữa: Phật học vào Trung Quốc từ đời Tần, tới đời Lục Triều rất thịnh.

  Những nhận xét ấy giúp ta hiểu văn trào từ Nguỵ tới Tuỳ.

   

  2. VĂN TRÀO DUY MỸ 1

  Lấy đại thể mà xét, trong 400 năm ấy, các văn nhân chủ trương nghệ thuật vị nghệ thuật. Mới đầu, trước cảnh loạn ly, người ta còn có giọng cảm khái trầm hùng (đầu đời Nguỵ), sau thấy thời cơ không sao cứu vãn được, người ta sinh yếm thế; hoặc lánh xã hội mà gần gũi thiên nhiên, bỏ việc đời mà vui cùng minh nguyệt; hoặc mượn chén rượu mà quên cảnh trầm luân, vang tiếng ca mà cười cợt mỹ nữ.

  Tư trào lãng mạn của phương Nam (coi phần I) tới thời này toàn thịnh. Tư tưởng vị nhân sinh của đạo Khổng phải nhường bước cho tư tưởng thần tiên của Lão, Trang. Đạo Phật vốn chủ trương lánh đời như đạo Lão, thừa cơ xâm chiếm mọi tâm hồn, như tưới dầu thêm vào ngọn lửa lãng mạn, đồi phế của thi nhân.

  Học giả nào ôn hoà (như Vương Bật 王弼) thì bắt Khổng, Mạnh nắm tay với Lão, Trang, đem quan niệm xuất thế mà giải thích Kinh Dịch. Học giả nào quá khích thì cao thanh mạt sát đạo Nho. Người đời gọi họ là bọn Trúc lâm thất hiền 竹林七賢. Hành vi, ngôn ngữ của họ khinh đời ngạo vật đến triệt để.

  Kẻ thì (Nguyễn Tịch 阮籍) bảo người quân tử trong thiên hạ không khác con rận ở trong quần; kẻ thì (Nguyễn Hàm 阮咸) chính ngày đoan ngọ lấy cái quần treo trên đầu gậy, cấm ở giữa sân để phá tục cổ. Kẻ thì dám uống rượu ăn thịt trong đám tang mẹ 2 , kẻ thì thoa phấn bôi son, giả làm đàn bà. Hết thảy đều say sưa tối ngày như Lưu Linh, sống một cuộc đời phóng túng, ly khai với thực tế mà tìm những ảo mộng. Tác phẩm của họ là những lời than về nỗi phú quý như phù vân, đời người như bóng sổ. Đề tài của họ nếu không phải là lên tiên thì cũng là ở ẩn. Chủ nghĩa của họ là chủ nghĩa cá nhân, văn chương của họ là văn chương duy mỹ. Rằng đẹp thì thật đẹp, như gấm, như hoa 3 , song tủi cũng tủi thậm, nhà tan nước mất. Đó là nhược điểm của họ mà cũng là đặc sắc của họ.

  Quan niệm duy mỹ ấy phôi thai từ đời Nguỵ. Từ Hán trở về trước, văn nhân không có quan niệm gì rõ rệt về văn học: thấy mối đạo cần phải truyền bá thì họ viết, thấy nỗi lòng cần được thố lộ thì họ ngâm. Đến khi Tào Phi soạn thiên Luận văn, một thuyết mới lần lần thành hình: người ta nhận rằng văn chương tự nó có một giá trị riêng, miễn nó đẹp là quý, không cần phải giúp cho nhân sinh, cho đạo đức.

  Qua đời Tấn và Nam, Bắc Triều, quan niệm đó càng rõ ràng: Lục Cơ 陆機 trong thiên Văn phú 文賦 chủ trương văn thơ cần đẹp, có nhạc. Ông nói: Thanh âm phải thay đổi như ngũ sắc chiếu lẫn nhau: 暨音聲之迭代若五色之相宣 (Ký âm thanh chi điệt đại nhược ngũ sắc chi tương tuyên). Do đó, lối văn biền ngẫu rất thịnh. Hết thảy văn nhân, bất kỳ viết về loại gì, cả loại tự sự, nghị luận cũng dùng thể biền ngẫu. Hai nhà phê bình vĩ đại là Chung Vinh 鍾嶸 và Lưu Hiệp 劉勰 cũng theo chủ nghĩa duy mỹ và những tác phẩm của họ là Thi phẩmVăn tâm điêu long đầy những câu bóng bẩy, du dương.

  Có học giả cho phong trào biền ngẫu ấy chịu ảnh hưởng của đạo Phật. Văn nhân nhiều người ngày nào cũng gõ mõ tụng kinh mà khi tụng thì phải tiếng bổng tiếng trầm, rồi khi đọc văn, họ quen miệng, cũng ngâm nga và muốn văn dễ ngâm thì họ phải viết sao cho có vần, có điệu.

  Chú trọng đến 4 thanh (bình, thượng, khứ, nhập) để câu văn thêm nhạc là sáng kiến rất lớn của văn nhân đời Tấn. Ta nên khen họ. Nhờ họ mà văn học Trung Quốc và Việt Nam được thêm một đặc sắc làm người phương Tây phải thán phục như Margoulière trong bộ Histoire de la littérature chinoise. Chỉ tiếc một điều là phần đông tác giả đời Lục Triều chú trọng đến lời, đến nhạc quá, chuyên luyện hình thức mà quên hẳn nội dung, thành thử văn thơ mất sinh khí, hoá ra phù nhược. Đó là nói về phương Nam.

  Ở phương Bắc, trái lại, dân gian tiếp xúc với tinh thần thượng võ của rợ Hồ, nên có nhiều bài ca hùng hồn, nhưng ảnh hưởng đó không được bền vì rợ Hồ chẳng bao lâu cũng đồng hoá với người Hán.

  Trong những chương sau, chúng tôi sẽ xét những loại văn trong thời gian 4 thế kỷ ấy.

   

  TÓM TẮT

 • Từ đời Nguỵ đến đời Tuỳ (400 năm), Trung Quốc chịu cảnh loạn ly.

  Đến cuối đời Tần, rợ Hồ chiếm cứ Trung Quốc và nước chia làm 2 khu vực: Bắc, Nam. Phía Bắc ở dưới sự đô hộ của rợ Hồ, phương Nam còn ở trong tay người Trung Hoa.

 • Đạo Khổng suy, đạo Lão và Phật rất thịnh. Người ta mất hẳn tinh thần cứu quốc, chỉ lo hưởng lạc; chủ nghĩa cá nhân lãng mạn lan tràn khắp nơi.
 • Văn nhân chủ trương thuyết duy mỹ, lấy sự bóng bẩy, có nhiều nhạc làm trọng. Thể biền ngẫu rất thịnh.
 • Tuy nhiên ca dao phương Bắc vẫn có giọng hùng hồn của 5 rợ Hồ, những dân tộc rất thượng võ.
 • --------------------------------
  1Phái duy mỹ chủ trương văn cần nhất phải diễm lệ.
  2Hồi xưa như vậy là đại bất hiếu (theo đạo Nho).
  3Đời sau thường nói: đẹp như văn thời Lục Triều.

   
   
   

   
   
  write comments  WRITE COMMENTreviews/comments  
   
   

   
   
  Please SIGN IN to Write a Comment

  Member ID:  
  Password:    


  if you don't have a vm account, go here to REGISTER
   
  TRUYỆN DÀITRUYỆN NGẮNTRUYỆN DỊCHTẬP TRUYỆNTRUYỆN TÌNH CẢMTRUYỆN TRINH THÁMTRUYỆN GIÁN ĐIỆPTRUYỆN KINH DỊTRUYỆN TIẾU LÂM
  TRUYỆN TUỔI TRẺ / HỌC TRÒTRUYỆN TÌNH DỤCTRUYỆN KIẾM HIỆPTRUYỆN DÃ SỬTRUYỆN TRUNG HOATHƠTẠP CHÍPHI HƯ CẤU
  ENGLISH EBOOKSEBOOKS FRANÇAISTRUYỆN KỊCHEBOOKS by MEMBERSTỰ LỰC VĂN ĐOÀNGIẢI THƯỞNG VĂN HỌC TOÀN QUỐC
  GIẢI THƯỞNG NOBEL VĂN HỌCTRUYỆN HAY TIỀN CHIẾNTRUYỆN MIỀN NAM TRƯỚC 1975MỤC LỤC TÁC GIẢ  Please make a
  donation to help us
  pay for hosting cost
  and keep this
  website free

  Y Sĩ Tiền Tuyến

  Trang Châu

  1.Vũ Thần [16777215]
  2.Tinh Thần Biến [16777215]
  3.Thần Mộ (Tru Ma) [16777215]
  4.Đại Đường Song Long Truyện [5646374]
  5.Thần Mộ (Tru Ma) [5502171]
  6.Lộc Đỉnh Ký [4639423]
  7.Tiếu Ngạo Giang Hồ [4470998]
  8.Chuyện Xưa Tích Củ [4340382]
  9.Tế Công Hoạt Phật (Tế Điên Hòa Thượng) [3600266]
  10.Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế [2689429]
  11.Phàm Nhân Tu Tiên [2490724]
  12.Xác Chết Loạn Giang Hồ [2300092]
  13.Lục Mạch Thần Kiếm [2010118]
  14.Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em [1972320]
  15.Phong Lưu Pháp Sư [1548811]
  16.Hắc Thánh Thần Tiêu [1469852]
  17.Thất Tuyệt Ma Kiếm [1445476]
  18.Bạch Mã Hoàng Tử [1204030]
  19.Lưu Công Kỳ Án [1150479]
  20.Cô Gái Đồ Long [1078419]
  21.Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên [1062479]
  22.Đàn Chỉ Thần Công [1028644]
  23.Điệu Ru Nước Mắt [1026274]
  24.Ở Chỗ Nhân Gian Không Thể Hiểu [959332]
  25.Quỷ Bảo [921587]
  26.Giang Hồ Thập Ác (Tuyệt Đại Song Kiều) [907458]
  27.Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây [905247]
  28.Đông Chu Liệt Quốc [876850]
  29.Hắc Nho [852012]
  30.Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ [842897]
  31.Điệu Sáo Mê Hồn [839983]
  32.Hóa Huyết Thần Công [755905]
  33.Tru Tiên [747711]
  34.Thần Điêu Đại Hiệp [744902]
  35.Đi Với Về Cũng Một Nghĩa Như Nhau [661859]
  36.Anh Có Thích Nước Mỹ Không? [622349]
  37.Bong Bóng Mùa Hè Tập 3 [592472]
  38.Nghịch Thủy Hàn [569273]
  39.Hoàn Hảo [557732]
  40.Chấm Dứt Luân Hồi Em Bước Ra [536739]
  41.Tầm Tần Ký [511893]
  42.Song Nữ Hiệp Hồng Y [455925]
  43.Thiên Đường [452663]
  44.Đạo Ma Nhị Đế [450741]
  45.Xu Xu, Đừng Khóc [439762]
  46.Mưu Trí Thời Tần Hán [433957]
  47.Bát Tiên Đắc Đạo [427313]
  48.Cậu Chó [417102]
  49.If You Are Here [411806]
  50.Võ Lâm Ngũ Bá [408041]
    Copyright © 2002-2017 Viet Messenger. All rights reserved.contact vm