vietmessenger.com


Hồ Hữu Tường

Phi Lạc Sang Tàu (Ngàn Năm Một Thưở I)

MỤC LỤC

I. Cuối hạ nguơn Quỉ Vương xuất thế
II.Tại Phù Ninh Phi Lạc làm mõ
III. Cứu Thánh Nhân, trình bày kế mọn
IV. Tướng số rõ Chí Nhơn
V. Dĩ di diệt di
VI. Mời núi đến ta
VII. Tập phép bao trùm
VIII. Dĩ nhu trị cường
IX. Lập đàn bái tướng
X. Giảng chuyện Tam Quốc
XI. Vay nợ trừ nợ
XII. Sắc tức thị không
XIII. Thừa Hư Nhi Tá Bửu
XIV. Minh Đạo Tái Sanh
This post was typed, scanned and proofed by vm staff and members. If you use our source on your website please give us credit and link back to vietmessenger.com. Please do not copy our source for commercial purposes.