vietmessenger.com


Hitler Và Các Danh Tướng Đức Quốc Xã (Còn tiếp)

Raymond Carter

Hitler Và Các Danh Tướng Đức Quốc Xã (Còn tiếp)

MỤC LỤC

I. Các Tướng Lãnh Dưới Quyền Nói Gì Về Lãnh Tụ Hitler
II. Hitler Đã Tái Võ Trang Vùng Sông Rhin (Rhénanie) Với Ba Tiểu Đoàn
III. Kế Hoạch Gây Hấn Ngày 5 Tháng 11 Năm 1937
IV. Hitler Tự Xưng Tổng Tư Lệnh Thế Nào