vietmessenger.com


Gerhard Boldt

10 Ngày Cuối Cùng Của Hitler

MỤC LỤC

I. Hội Nghị Tại Dinh Tề Tướng
II. Hitler Và Các Tướng Lãnh Của Ông
III. Đám Cận Thần
IV. Cuộc "Di Tản Chiến Thuật" Của Tổng Hành Dinh Đức
V. Trận Đánh Bá-Linh
VI. Tàn Cơn Ác Mộng
VII. Thoát Khỏi Bá-Linh
This post was typed, scanned and proofed by vm staff and members. If you use our source on your website please give us credit and link back to vietmessenger.com. Please do not copy our source for commercial purposes.