vietmessenger.com


Gerhard Boldt

10 Ngày Cuối Cùng Của Hitler (Còn tiếp)

MỤC LỤC

I. Hội Nghị Tại Dinh Tề Tướng
II. Hitler Và Các Tướng Lãnh Của Ông
III. Đám Cận Thần
IV. Cuộc "Di Tản Chiến Thuật" Của Tổng Hành Dinh Đức